MENTALBESKRIVNING D-KULLEN


DaTai, Dilay, Diesel och Derek "Frasse"
Dani "Wilma" kommer att genomföra sitt MH i Danmark, det är ungefär samma som i Sverige,

2011-06-11 - Beskrivare: Ingrid Lindfalk, Ronneby Bk

Bilder från MH:t hittar du här>>>

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT
Hälsning
 

Avvisar kontakt med
morrning och/eller bitförsök.
 
Undviker kontakt
genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
DaTai
Diesel
Derek
Dilay
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
 
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.
 
Följer med motvilligt.
Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
DaTai
Derek
Följer med villigt.
Engagerar sig i testledaren.
Diesel
Dilay
Följer med villigt.
Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering
 
Avvisar med morrning
och/eller bitförsök.

Hantering ej genomförd.
Derek
Undviker, drar sig undan eller söker
stöd hos föraren.


 
Accepterar hantering.
DaTai
Diesel
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Dilay
Accepterar.
Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust

 
Leker inte. Leker inte, men
visar intresse.
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
DaTai
Diesel
Dilay
Startar snabbt, leker aktivt.
Derek
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK1
Gripande
 
Griper inte. Griper inte,  nosar
bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
DaTai
Diesel
Dilay
Griper direkt med hela
munnen.
Derek
Griper direkt,
hugger föremålet i farten.
2c. LEK1
Gripande och dragkamp
Griper inte.
 
Griper tveksamt,
släpper, håller,
men drar inte emot.
DaTai
Griper - drar  emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Dilay
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Griper direkt med
hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen -
tills testledaren släpper.
Diesel
Derek
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
1. DaTai

2. DaTai
1. Dilay
2.
Dilay
Startar, men avbryter.
2.
Derek

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
1. Diesel
2. Diesel
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
1. Derek
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
GRIPANDE
 

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.
1.DaTai
2.DaTai
2. Derek
1. Dilay
2. Dilay

Griper inte, nosar på föremålet.

1. Diesel
2. Diesel
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
 
Griper direkt, släpper.
1. Derek
Griper direkt.
Behåller föremålet i minst 3 sek.
4. AKTIVITET
 
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
DaTai
Diesel
Derek
Dilay
Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka
aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand.
 
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST. LEK
Intresse
 
Engageras inte av
figuranten.
Kontroll, avbrott
förekommer.
Intresserad, följer figuranten utan avbrott
DaTai

Diesel
Derek
Dilay
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
 
Mycket intresserad.
Vill iväg.
Upprepade start-
försök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
DaTai
Diesel
Derek
Dilay
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka hotbeteenden under
momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden
under momentets första
och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
DaTai

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Diesel
Dilay
Går fram till den dolda men talande figuranten.
 
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.
Derek
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse.
DaTai
Leker inte, men visar intresse.
Diesel
 
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Derek
Griper.
Drar emot, men kan släppa och ta om.
Dilay
Griper direkt.
Drar emot, släpper inte.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
DaTai
Blir aktiv men avbryter.
 
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Diesel
Derek
Dilay
Är aktiv med  figuranten.
Visar även intresse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv
figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort
stopp.
Hukar sig och stannar.
Dilay
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.

DaTai
Flyr högst 5 meter.
Diesel
Derek
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
DaTai
Derek
Dilay
Visar enstaka
hotbeteenden.
Diesel
Visar flera hotbeteenden
under längre tid.
 
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden och
attacker som kan
avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.
Diesel
 
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.
DaTai
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Derek
Dilay
Går fram till overallen när föraren gått
halva avståndet.
 

Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Liten båge eller tempo-
växling vid någon av passagerna.
DaTai
Derek

Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
Dilay
Båge el. tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet.
 
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
Diesel 
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Diesel
Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Derek
Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid minst 2 tillfällen.
DaTai

Dilay
Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i eller leker med
overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.
DaTai

Hukar sig och
stannar.
Diesel
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.
Derek
Flyr högst 5 m.
Dilay
Flyr mer än 5 m.
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Derek
Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när
föraren gått  halva avståndet.
Dilay
Går fram till skramlet utan
hjälp.
DaTai

Diesel
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
DaTai
Diesel

Derek
Liten båge eller
tempoväxling vid
någon av passagerna.
Dilay
Båge eller  tempoväxling vid 1:a passagen.
Minskat utslag vid 2:a
passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter
samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
DaTai
Stannar upp.
Luktar eller tittar på
skramlet vid 1 tillfälle.
Diesel
Dilay
Stannar upp.
Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2
tillfällen.
Derek
Biter i eller leker med
skramlet.
Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med
skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
DaTai
Dilay

Visar enstaka
hotbeteenden.
Diesel
Derek
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden
och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget
intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då.
Kontrollerar och/eller
handlar mot spökena.
Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
DaTai
Derek
Dilay
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena under hela momentet.
Diesel
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
 
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i
huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Derek
Dilay
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr.
DaTai
Diesel
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
Diesel
Går fram när föraren talar  med figuranten och lockar på hunden.
Går fram till figuranten när föraren står bredvid.
DaTai
Går fram till figuranten när  föraren gått halva avståndet.
Derek
Går fram till figuranten utan hjälp.
Dilay
8e. SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Diesel
Accepterar  kontakten från figuranten utan att besvara den.
 
Besvarar  kontakten från figuranten.
Tar själv kontakt med figuranten.
DaTai
Derek
Dilay
Intensivt kontaktbeteende mot
figurant.
Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse.
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Diesel
Derek
Dilay

Startar snabbt, leker aktivt.
DaTai
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
DaTai
Diesel
Derek
Dilay
Griper direkt med hela munnen.

 
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
DaTai
Diesel
Derek
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Riktar intresse mot
skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
 
Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.
Dilay
 Du som är intresserad av att titta på rasdiagram över MH för briard, klicka här.