Ruffas sida


På bilden saknas Chedley, som hann åka hem innan vi tog gruppfoto.
Cèline genomförde sitt MH i Finland

2010-04-16 och 17- Beskrivare: Ingrid Lindfalk, Ronneby Bk

 

Bilder från MH:t>>>

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT
Hälsning
 

Avvisar kontakt med
morrning och/eller bitförsök.
 
Undviker kontakt
genom att dra sig undan.
 
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.
Cessie
Cookie
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Cody
Carat
Coffee
Chedley
Cleo
Cinàed
Corinne
Chanel
Celine
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
 
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.
 
Följer med motvilligt. Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Chedley
Cessie
Cookie
Följer med villigt.
Engagerar sig i testledaren.
Cody
Carat
Coffee

Cleo
Cinàed
Corinne
Chanel
Celine
Följer med villigt.
Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering
 
Avvisar med morrning
och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan eller söker
stöd hos föraren.

 
Accepterar hantering.
Carat
Coffee
Chedley

Cleo
Cessie
Cookie
Corinne
Chanel
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
Cody
Cinàed
Celine
Accepterar.
Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust

 
Leker inte. Leker inte, men
visar intresse.
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Chedley
Cessie
Startar snabbt, leker aktivt.
Cody
Carat
Coffee

Cleo

Cinàed

Cookie
Corinne

Chanel
Celine
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK1
Gripande
 
Griper inte. Griper inte,  nosar
bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Cody
Chedley
Cleo
Cinàed

Cessie
Cookie
Corinne

Chanel
Celine
Griper direkt med hela
munnen.
Carat
Coffee
Griper direkt,
hugger föremålet i farten.
2c. LEK1
Dragkamp
Griper inte.
Chedley
Griper tveksamt,
släpper, håller,
men drar inte emot.
Cessie
Griper - drar  emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Cody
Carat
Coffee

Cleo
Cinàed
Cookie
Corinne
Chanel
Celine
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
 
Griper direkt med
hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen  tills testledaren släpper
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
1.
Carat
2. Carat
1. Chedley
2. Chedley
1. Cessie
Startar, men avbryter.
1. Cody
1. Coffee

1. Cinàed
2.
Cinàed
1. Cookie
2. Cookie
1. Chanel
1.
Celine

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
2. Cody
2. Coffee

1. Cleo
2. Cleo
2. Cessie
1. Corinne
2. Corinne
2. Chanel
2.Celine
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
GRIPANDE
 

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.
1. Cody
1. Carat
2. Carat
1. Coffee
1. Chedley
2. Chedley
2. Cleo
1. Cessie
1.
Cinàed
2. Cinàed
1. Cookie
2. Cookie
1. Chanel
1.
Celine
2.Celine

Griper inte, nosar på föremålet.

1
. Cleo
2. Cessie
1. Corinne
2. Chanel
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
2. Coffee
Griper direkt, släpper.

 

Griper direkt.
Behåller föremålet i minst 3 sek.
2. Cody
2. Corinne
4. AKTIVITET
 
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Coffee
Chedley
Cleo
Cinàed
Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka
aktivitetshöjningar.
Cody
Carat

Cessie
Corinne
Cookie
Chanel
Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand.
Celine
 
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST. LEK
Intresse
 
Engageras inte av
figuranten.
Kontroll, avbrott
förekommer.
Corinne
Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Cody
Carat
Coffee
Chedley

Cleo
Cessie
Cinàed
Cookie
Chanel
Celine
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
 
Mycket intresserad.
Vill iväg.
Upprepade start-
försök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Cody
Carat
Coffee
Cleo
Cessie
Cináed
Cookie
Corinne
Chanel
Celine
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka hotbeteenden under
momentets första och andra del.
Chedley
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden
under momentets första
och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
Chedley
Cessie
Cookie
Corinne
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Coffee
Carat
Celine
Går fram till den dolda men talande figuranten.
Cody
 
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.
Cináed
Chanel
 
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
Cleo
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Chedley
Cessie
Cookie
Corinne
Leker inte, men visar intresse.
Celine
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Coffee
Griper.
Drar emot, men kan släppa och ta om.
Cody
Carat

Cleo
Cináed
Chanel
Griper direkt.
Drar emot, släpper inte.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Chedley
Cessie
Cookie
Corinne
Blir aktiv men avbryter.
Coffee
Cináed
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Cody
Carat
Cleo
Chanel
Är aktiv med  figuranten.
Visar även intresse mot passiv figurant.
Uppmanar passiv
figurant till fortsatt lek.
Celine
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort
stopp.
Hukar sig och stannar.
Coffee
Cessie
Chanel
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.
Corinne
Celine
Flyr högst 5 meter.
Cody
Carat
Chedley

Cleo
Cináed
Cookie
Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Cody
Carat
Coffee
Cessie

Cináed
Cookie
Corinne
Celine
Visar enstaka
hotbeteenden.
Chedley
Cleo
Chanel
Visar flera hotbeteenden
under längre tid.
 
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden och
attacker som kan
avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.
 
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.
Chedley
Carat
Cleo
Cináed
Corinne
Chanel
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Cody
Cessie
Cookie
Celine
Går fram till overallen när föraren gått
halva avståndet.
Coffee

Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Cody
Coffee
Cessie
Chanel
Liten båge eller tempo-
växling vid någon av passagerna.
Carat
Chedley

Cleo
Cináed
Cookie
Corinne
Celine
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
 
Båge el. tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet.
 
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
 
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Cody
Cessie
Corinne
Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Coffee
Chedley
Cleo
Cookie
Chanel
Celine
Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid minst 2 tillfällen.
Carat
Cináed
Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i eller leker med
overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Coffee
Cessie
Celine
Hukar sig och
stannar.
Cody
Carat
Cleo
Corinne

 
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.
Cookie
Flyr högst 5 m.
Chedley
Cináed
Chanel
Flyr mer än 5 m.
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Chedley
Cináed
Cookie
Chanel
Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.
Går fram till skramlet när
föraren gått  halva avståndet.
Carat
Coffee
Går fram till skramlet utan hjälp.
Cody
Cleo
Cessie
Corinne
Celine
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Cody
Carat
Coffee
Cleo
Cessie
Cináed
Cookie
Corinne
Liten båge eller
tempoväxling vid
någon av passagerna.
Chedley
 
Båge eller  tempoväxling vid 1:a passagen.
Minskat utslag vid 2:a
passagen.
Celine
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.
Chanel
Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter
samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Cody
Carat
Coffee
Chedley
Cleo
Cináed
Cookie
Corinne
Chanel
Celine
Stannar upp.
Luktar eller tittar på
skramlet vid 1 tillfälle.
Cessie
Stannar upp.
Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2
tillfällen.
Biter i eller leker med
skramlet.
Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med
skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Celine
Visar enstaka
hotbeteenden.
Cody
Carat
Cleo
Cináed
Cookie
Chanel
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Coffee
Chedley
Cessie
Corinne
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden
och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget
intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då. Kontrollerar och/eller
handlar mot spökena.
Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Carat
Cleo
Cessie
Cináed
Cookie
Corinne
Chanel
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena under hela momentet.
Cody
Coffee
Chedley
Celine
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
 
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avstånds-
reglering.
Celine
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Uppehåller sig i
huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Cody
Carat
Coffee
Chedley
Cessie

Cináed
Cookie
Corinne
Chanel
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr.
Cleo
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
Chedley
Cleo
Chanel
Går fram när föraren talar  med figuranten och lockar på hunden.
Coffee
Cookie
Corinne
Går fram till figuranten när föraren står bredvid.
Cody
Carat
Cessie
Cináed
Går fram till figuranten när  föraren gått halva avståndet.
Celine
 
Går fram till figuranten utan hjälp.
 
8e. SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Cleo
Accepterar  kontakten från figuranten utan att besvara den.
 
Besvarar  kontakten från figuranten.
Carat
Coffee
Chedley
Cookie
Corinne
Chanel
Tar själv kontakt med figuranten.
Cody
Cessie
Cináed
Celine
Intensivt kontaktbeteende mot
figurant.
Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte.
Chedley
Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Cody
Carat
Cleo
Cessie
Cináed

Startar snabbt, leker aktivt.
Coffee
Cookie
Corinne
Chanel
Celine
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte.
Chedley
Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Carat
Coffee
Cleo
Cessie
Cináed
Cookie
Corinne
Chanel
Celine
Griper direkt med hela munnen.
Cody
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Cody
Cessie
Corinne
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Carat
Chedley
Cookie
Riktar intresse mot
skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Celine
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
Coffee
Cleo
Cináed
Chanel
 
Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.
 
 Du som är intresserad av att titta på rasdiagram över MH för briard, klicka här.