Ruffas sida


Bugsy, Bizzla, Basic, Bianca, Bella, Bogart och Brianna
Bernhard har genomfört sitt MH 2009-09-26 i Danmark, det är ungefär samma som i Sverige,

2009-04-18 - Beskrivare: Ingrid Lindfalk, Ronneby Bk
 

Moment

1.

2.

3.

4.

5.

1a. KONTAKT
Hälsning
 

Avvisar kontakt med
morrning och/eller bitförsök.
 
Undviker kontakt
genom att dra sig undan.
Bianca
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.
Bogart
Bizzla
Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök.
Bernhard
Basic
Bugsy
Bellita
Brianna
Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1b. KONTAKT
Samarbete
 
Följer inte med trots flera försök att locka. Alt provas inte i detta moment.
Bernhard
 
Följer med motvilligt.
Bizzla
Följer med, men är inte engagerad i testledaren.
Basic
Bogart
Bianca
Följer med villigt.
Engagerar sig i testledaren.
Bugsy
Bellita
Brianna
Följer med villigt.
Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller.
1c. KONTAKT
Hantering
 
Avvisar med morrning
och/eller bitförsök.
Undviker, drar sig undan eller söker
stöd hos föraren.
Bianca

 
Accepterar hantering.
Bernhard
Basic
Bugsy
Bogart
Bellita
Brianna
Bizzla
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
 
Accepterar.
Svarar med överdrivet kontaktbeteende.
2a. LEK 1
Leklust

 
Leker inte. Leker inte, men
visar intresse.
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Bernhard
Basic
Bogart
Bizzla
Bianca
Startar snabbt, leker aktivt.
Bugsy
Bellita
Brianna
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
2b. LEK1
Gripande
 
Griper inte. Griper inte,  nosar
bara på föremålet.
Griper tveksamt eller med framtänderna.
Bogart
Bizzla
Bianca
Griper direkt med hela
munnen.
Bernhard
Basic
Bugsy
Bellita
Brianna
Griper direkt,
hugger föremålet i farten.
2c. LEK1
Gripande och dragkamp
Griper inte.
 
Griper tveksamt,
släpper, håller,
men drar inte emot.
Bernhard
Bianca
Griper - drar  emot, men släpper och tar om.
Alt. tuggar.
Basic
Bugsy
Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
Bellita
Brianna
Bizzla
Griper direkt med
hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen -
tills testledaren släpper.
3a. FÖRFÖLJANDE
Startar inte.
1. Bernhard

1. Basic
2. Basic
1. Bugsy
2 Bugsy
1. Bogart
2. Bogart
1. Bizzla
2. Bizzla
1.
Bianca
Startar, men avbryter.
2. Bernhard
1. Brianna
2.
Bianca

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
2. Brianna
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
1. Bellita
2. Bellita
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b.
GRIPANDE
 

Nonchalerar bytet.
Alt. springer inte fram.
1.Bernhard
2.Bernhard
1. Basic
2. Basic
1. Bugsy
2. Bugsy
1. Bogart
2. Bogart
1. Brianna
1. Bizzla
2. Bizzla
1.
Bianca
2. Bianca

Griper inte, nosar på föremålet.

2. Brianna
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
 
Griper direkt, släpper.

 

Griper direkt.
Behåller föremålet i minst 3 sek.
1. Bellita
2. Bellita
4. AKTIVITET
 
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Basic
Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka
aktivitetshöjningar.
Bernhard
Bugsy
Bogart
Bellita
Brianna
Bizzla
Bianca
Är uppmärksam, med ökad aktivitet eller oro efter hand.
 
Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. AVST. LEK
Intresse
 
Engageras inte av
figuranten.
Bogart
Kontroll, avbrott
förekommer.
Brianna
Bizzla
Intresserad, följer figuranten utan avbrott
Basic
Bugsy
Bellita
Bianca
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
 
Mycket intresserad.
Vill iväg.
Upprepade start-
försök.
5b. AVST. LEK
Hot/agg.
Visar inga hotbeteenden.
Basic
Bugsy
Bogart
Bellita
Brianna
Bizzla
Bianca
Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del. Visar enstaka hotbeteenden under
momentets första och andra del.
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden
under momentets första
och andra del.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten.
Bogart
Bizzla
Bianca
Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
Basic
Bugsy
Brianna
Går fram till den dolda men talande figuranten.
 
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med
tidsfördröjning.
Bellita
 
Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse.
Bogart
Bizzla
Bianca
Leker inte, men visar intresse.
Basic
 
Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.
Brianna
Griper.
Drar emot, men kan släppa och ta om.
Bugsy
Griper direkt.
Drar emot, släpper inte.
Bellita
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse.
Bogart
Bizzla
Bianca
Blir aktiv men avbryter.
 
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
Basic
Brianna
Är aktiv med  figuranten.
Visar även intresse mot passiv figurant.
Bugsy
Bellita
Uppmanar passiv
figurant till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING
Rädsla
Stannar inte eller kort
stopp.
Bellita
Hukar sig och stannar.
Bogart
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.
Basic

Bugsy
Brianna
Flyr högst 5 meter.
Bernhard
Bizzla
Flyr mer än 5 meter.
Bianca
6b. ÖVERRASKNING
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Bernhard
Bugsy
Bogart
Bellita
Brianna
Bizzla
Bianca
Visar enstaka
hotbeteenden.
Basic
Visar flera hotbeteenden
under längre tid.
 
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden och
attacker som kan
avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING
Nyfikenhet
Går fram efter det att overallen lagts ner.
Alt. går inte fram.
Bernhard
Bianca
 
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt
lockar på hunden.
Bugsy
Bogart
Går fram till overallen när föraren står bredvid.
Basic
Brianna
Går fram till overallen när föraren gått
halva avståndet.
 

Går fram till overallen utan hjälp.
Bellita
Bizzla
6d. ÖVERRASKNING
Kvarstående
rädsla.
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Bernhard
Bellita
Brianna
Bizzla
Liten båge eller tempo-
växling vid någon av passagerna.
Basic
Bugsy
Bogart
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
 
Båge el. tempoväxling vid minst två passager
utan minskad intensitet.
Bianca
 
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
 
6e. ÖVERRASKNING
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Bernhard
Bugsy
Bogart
Bizzla
Stannar upp.
Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle.
Basic
Bianca
Stannar upp.
Luktar/tittar på
overallen vid minst 2 tillfällen.
Bellita
Brianna
Biter i eller leker med
overallen.
Intresset minskar
efter hand.
Biter i eller leker med
overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET
Rädsla
Stannar inte eller kort stopp.
Bellita
Hukar sig och
stannar.
 
Gör undanmanöver utan att vända bort
blicken.
Basic
Bogart
Brianna
Bizzla
Flyr högst 5 m.
Bugsy
Flyr mer än 5 m.
Bernhard
Bianca
7b. LJUDKÄNSLIGHET
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.
Basic
Bugsy
Bogart
Går fram till skramlet när
föraren står bredvid.
Bernhard
Bizzla
Går fram till skramlet när
föraren gått  halva avståndet.
Brianna
Bianca
 
Går fram till skramlet utan
hjälp.
Bellita
7c. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver
Bernhard
Basic
Bugsy
Bogart
Bellita
Brianna
Bizzla
Bianca
Liten båge eller
tempoväxling vid
någon av passagerna.
 
Båge eller  tempoväxling vid 1:a passagen.
Minskat utslag vid 2:a
passagen.
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla el. ökad rädsla efter
samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET
Kvarstående
intresse
Visar inget intresse.
Bernhard
Basic
Bugsy
Bogart
Bellita
Bizzla
Stannar upp.
Luktar eller tittar på
skramlet vid 1 tillfälle.
Brianna
Bianca
Stannar upp.
Luktar eller tittar på skramlet vid minst 2
tillfällen.
Biter i eller leker med
skramlet.
Intresset minskar efter hand.
Biter i eller leker med
skramlet vid två eller flera passager.
8a. SPÖKEN
Hot/Agg.
Visar inga hotbeteenden.
Bizzla
Bianca
Visar enstaka
hotbeteenden.
Bugsy
Bogart
Bellita
Brianna
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Bernhard
Basic
Visar flera hotbeteenden och
någon attack.
Visar hotbeteenden
och flera attacker.
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget
intresse.
Alt. engagerar sig inte.
Tittar mot spökena då och då.
Bianca
Kontrollerar och/eller
handlar mot spökena.
Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.
Bugsy
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Basic
Bogart
Brianna
Bizzla
Kontrollerar och/eller
handlar mot båda spökena under hela momentet.
Bellita
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
 
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Någon avstånds-
reglering.
Bellita
Uppehåller sig i
huvudsak framför eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Bogart
Uppehåller sig i
huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
Bernhard
Basic
Bugsy
Brianna
Bizzla
Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr.
Bianca
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad.
Alt. går inte fram i tid.
1. Bernhard
Bianca
 
Går fram när föraren talar  med figuranten och lockar på hunden.
Bugsy
Går fram till figuranten när föraren står bredvid.
Basic
Brianna
Bizzla
Går fram till figuranten när  föraren gått halva avståndet.
 
Går fram till figuranten utan hjälp.
2. Bernhard
Bogart
Bellita
8e. SPÖKEN
Kontakttagande med figurant i spökdräkt.
Avvisar eller undviker
kontaktförsök.
Alt. går inte fram i tid.
Bianca
Accepterar  kontakten från figuranten utan att besvara den.
 
Besvarar  kontakten från figuranten.
Basic
Bogart
Brianna
Tar själv kontakt med figuranten.
Bugsy
Bellita
Bizzla
Intensivt kontaktbeteende mot
figurant.
Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse.
 
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
Basic
Bogart
Bizzla
Bianca

Startar snabbt, leker aktivt.
Bugsy
Bellita
Brianna
Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna.
Basic
Bugsy
Bogart
Bianca
Griper direkt med hela munnen.
Bellita
Brianna
Bizzla

 
Griper direkt, hugger föremålet i farten.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Bugsy
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.
Basic
Bogart
Bellita
Brianna
Riktar intresse mot
skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
Bernhard
Bizzla
Bianca
Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet.
 
Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.
Alt. föraren avstår skott.
 
 Du som är intresserad av att titta på rasdiagram över MH för briard, klicka här.